Biblioteka

Pravna zastita

 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici
 • Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja
 • Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti
 • Krivični Zakonik Crne Gore
 • Porodični Zakon
 • Zakon o upravnom postupku
 • Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
 • Kratak pregled Konvencije o pravima djeteta
 • Evropska Konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
 • Ustav Crne Gore
 • Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivicnom postupku
 • Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore
 • Zakon o prekršajima

Korisni materijali

funded by eu
Vlada CG
undp
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor