Biblioteka

Pravna zastita

 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici
 • Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja
 • Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti
 • Krivični Zakonik Crne Gore
 • Porodični Zakon
 • Zakon o upravnom postupku
 • Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
 • Kratak pregled Konvencije o pravima djeteta
 • Evropska Konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
 • Ustav Crne Gore
 • Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivicnom postupku
 • Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore
 • Zakon o prekršajima

Korisni materijali

funded by eu
Vlada CG
undp
un women
un women
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor